UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

Nowe funkcje w Mathematica 12.1


 1. Język podstawowy
 2. Obliczenia Matematyczne
 3. Wizualizacja danych
 4. Grafika
 5. Grafy i sieci
 6. Obliczenia wideo
 7. Obliczenia audio
 8. Obliczenia obrazów
 9. Uczenie maszynowe
 10. System Pacletów
 11. Interfejs notatnika
 12. Kompilacja oraz struktury danych
 13. Kryptografia
 14. Blockchain
 15. Zewnętrzne usługi i operacjeI. Język podstawowy

 • OperatorApplied – komenda do reprezentacji funkcji f o n argumentach w formie operatorowej

 • CurryApplied – komenda do reprezentacji funkcji f o n argumentach w formie operatorowej

 • ReverseApplied - komenda do odwracania kolejności argumentów funkcji

 • Splice – komenda do "wplecenia" wyrażenia do listy jako sekwencję elementów

 • SubsetCases – komenda zwracające listę podlist dopasowanych do wzoru

 • SubsetReplace – komenda podmieniająca podlistę w liście według zadanej reguł lub listy reguł

 • SubsetCount – komenda zwracająca liczbę przypadków występowania zadanej podlisty w liście

 • SubsetPosition – komenda zwracająca listę pozycji, na których znajduje się zadana podlista w liście

 • [update] FindEquationalProof – rozszerzona o obsługę logiki predykatów pierwszego rzędu

 • [update] AxiomaticTheory – generowanie relacji dla grup w FiniteGroupData

 • DateInterval – komenda zwracająca ciągły interwał czasu pomiędzy argumentami start i end

 • MinDate – komenda wybierająca najwcześniejszą datę z listy

 • MaxDate – komenda wybierająca najpóźniejszą datę z listy

 • InfinitePast – wyrażenie określające nieskończoną datę w przeszłości

 • InfiniteFuture – wyrażenie określające nieskończoną datę w przyszłości

 • TimeRemaining – komenda zwracająca liczbę sekund, po których TimeConstrained wymusi zatrzymanie obliczeń


II. Obliczenia Matematyczne

 • Asymptotic – komenda przedstawiająca asymptotyczne przybliżenie wyrażenia w otoczeniu zadanego punktu

 • DiscreteAsymptotic – komenda przedstawiająca asymptotyczne przybliżenie ciągu w przypadku, gdy n zmierza do nieskończoności

 • AsymptoticProduct – komenda obliczająca przybliżenie asymptotyczne sumy ciągu

 • SeriesTermGoal – opcja dla komend Asymptotic, DiscreteAsymptotic i podobnych specyfikująca liczbę okresów aproksymacji asymptotycznej

 • [update] AsymptoticRSolveValue – wsparcie równań różnic funkcyjnych

 • [update] AsymptoticDSolveValue – obsługuje meromorficzne liniowe równania i układy różniczkowe

 • [update] AsymptoticSum – wsparcie regularyzacji

 • [update] DSolve – usprawnienia dla równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych

 • [update] SemidefiniteOptimization – wsparcie dla optymalizacji połączenia liczb całkowitych i rzeczywistych

 • GeometricOptimization – komenda do rozwiązywania wypukłych problemów optymalizacji geometrycznej

 • Huen – ogólna funkcja Huena
 • HuenGPrime – pochodna ogólnej funkcji Huena
 • HuenC – konfluentna funkcja Huena
 • HuenCPrime – pochodna konfluentnej funkcji Huena
 • HuenD – podwójnie konfluentna funkcja Huena
 • HuenDPrime – pochodna podwójnie konfluentnej funkcji Huena
 • HuenB – bi-konfluentna funkcja Huena
 • HuenBPrime – pochodna bi-konfluentnej funkcji Huena
 • HuenT – tri-konfluentna funkcja Huena
 • HuenTPrime – pochodna tri-konfluentnej funkcji Huena

III. Wizualizacja danych

 • [update] VectorPlot - znacząco poprawiona estetyka i opcje obliczeniowe

 • ComplexRegionPlot – komenda pozwalająca na prezentowanie rejony ograniczonego nierównościami na płaszczyźnie zespolonej

 • GeoDensityPlot – komenda pozwalająca na dodanie nakładki gęstości na rejony geograficzne

 • GeoContourPlot – komenda pozwalająca na tworzenie wykresów konturowych w zadanej lokalizacji

 • [update] ContourPlot3D – wspiera teraz tworzenie wykresów na regionach
 • [update] RegionPlot3D – wspiera teraz tworzenie wykresów na wielu regionach
 • [update] ListPlot3D, ListPointPlot3D – wspiera niepewności danych

IV. Grafika

 • ToonShading - komenda do cieniowania wzorowanego na kreskówkach

 • StippleShading – komenda do cieniowania losowych punktów powierzchni

 • PatternFilling – komenda do wypełniania powierzchni zadanym wzorem

 • HatchFilling – komenda do wypełniania powierzchni równoległymi liniami


V. Grafy i sieci

 • [Update] DirectedEdge, UndirectedEdge - teraz wspierają tagi do identyfikowania wielu krawędzi
 • EdgeTaggedGraph - komenda do uproszczonego tworzenia tagowanych grafów

 • AnnotationKeys, AnnotationValue - komendy zwracające i ustawiające wartości adnotacji dla grafów
 • FindMaximumCut - komenda obliczająca maksymalne cięcie krawędzi grafu

 • NearestMeshCells - komenda odnajdująca komórki siatki najbliżej punktu

 • AdjacentMeshCells - komenda odnajdująca komórki siatki przyległe komórce

 • MeshConnectivityGraph - komenda obliczająca wszystkie grafy połączeń siatki

 • [update] Polygon - wielokąty GeoPosition są teraz obiektami geometrycznymi, pozwalając na obliczenia geo-elispoidy

VI. Obliczenia wideo

 • Video – komenda do linkowania lokalnego lub zdalnego pliku wideo

 • VideoQ – komenda zwracająca True jeżeli argument jest poprawnym obiektem Video, w przeciwnym przypadku False

 • VideoFrameList – komenda zwracająca n obrazów wyciągniętych z obiektu wideo

 • $VideoDecoders – komenda zwracająca listę dostępnych dekoderów dla każdego kontenera


VII. Obliczenia audio

 • [update] Audio - zoptymalizowane GUI

 • [update] AudioStream - nowe wsparcie dla wygenerowanych strumieni i strumieni listowych

 • AudioReverse - komenda do odwracania sygnału audio

 • AudioInstanceQ - komenda do testowania, czy audio zawiera zadany obiekt

 • SpeechInterpreter - komenda do interpretowania nagrań zawierających mowę do obiektów obliczeniowych
 • SpeechCases - komenda zwracająca listę przypadków występowania tekstu w transkrypcji źródła audio

 • [update] AudioIntervals - komenda zwracająca interwały audio, w których występuje mowa

 • SpeakerMatchQ - komenda sprawdzająca zgodność osoby mówiącej ze źródłem referencyjnym

 • [update] FeatureExtractor - komenda sprawdzająca zgodność osoby mówiącej ze źródłem referencyjnym


VIII. Obliczenia obrazów

 • [update] HighlightImage – wsparcie dla etykiet i legend

 • [update] Rasterize – bierze teraz pod uwagę rozdzielczość ekranu

 • $ImageResolution – zmienna globalna do ustawiania i uzyskiwania rozdzielczości obrazu
 • FaceAlign – komenda do uzyskiwania twarzy z obrazów i standaryzowania ich wymiarów

 • FindImageText – komenda do wykrywania tekstu na obrazach


IX. Uczenie maszynowe

 • NetGANOperator – komenda trenująca generatywne sieci przeciwstawne

 • TrainingUpdateSchedule – opcja komendy NetTrain specyfikująca, które tablice w sieci mają być aktualizowane w każdym kroku sieci

 • LearningRateMultipliers – opcja komend NetTrain, NetChain, NetGraph specyfikująca mnożniki współczynnika uczenia się

 • CategoricalDistribution – komenda generująca jednolity rozkład kategoryczny na klasach c1, c2 itd.

 • AnomalyDetector – opcja komend takich jak Classify, specyfikująca dołączany detektor anomalii


X. System Pacletów

 • PacletObject – odnośnik do obiektu paclet na systemie lokalnym lub zdalnej lokalizacji

 • PacletInstall – komenda do instalacji lub aktualizacji obiektu paclet

 • PacletInstallSubmit – komenda do asynchronicznej instalacji lub aktualizacji obiektu paclet

 • PacletUninstall – komenda do asynchronicznej instalacji lub aktualizacji obiektu paclet
 • PacletFind – komenda do odszukiwania wybranych obiektów paclet

 • PacletFindRemote – komenda do odszukiwania wybranych obiektów paclet w znanych repozytoriach

 • PacletSiteObject – reprezentacja serwera, z której obiekty paclet mogą być automatycznie pobierane

 • PacletSites – lista znanych stron, z których można pobrać obiekty paclet

 • PacletSiteUpdate – komenda do uzyskiwania najnowszych informacji dotyczących dostępnych obiektów paclet

 • CreatePacletArchive – komenda do kompresji ścieżki z obiektem paclet do pojedynczego pliku archiwum

 • PacletDirectoryLoad – komenda sprawiająca, że obiekty paclet w zadanej lokalizacji są widoczne dla aktualnej sesji
 • PacletDirectoryUnload – komenda sprawiająca, że obiekty paclet w zadanej lokalizacji przestają być widoczne dla aktualnej sesji
 • PacletDataRebuild – komenda reskanująca zainstalowane obiekty paclet do odbudowy wewnętrznej pamięci cache

XI. Interfejs notatnika

 • Wsparcie dla wyświetlaczy HiDPI
 • Zmiana interfejsu renderowania grafiki Windows z Direct3D 9 do Direct3D 11
 • Zmiana interfejsu renderowania grafiki macOS do Metal API
 • TableView – komenda do wyświetlania danych w formie tabelarycznej (w stylu arkusza kalkulacyjnego)

 • Dataset – dodatkowe opcje do stylizacji

 • $PasswordFile - lokalizacja pliku zawierającego hasła oraz klucze aktywacyjne
 • $NotebookInlineStorageLimit - ustawianie limitu danych przechowywanych w aktualnie wyświetlanych wyrażeniach

XII. Kompilacja oraz struktury danych

 • CreateDataStructure – komenda do tworzenia struktury danych danego typu

 • DataStructure - przechowuje instancję struktury danych
 • DataStructureQ - zwraca True jeżeli argument jest prawidłową strukturą danych oraz False w przeciwnym wypadku
 • $DataStructures – komenda zwracająca listę dostępnych struktur danych


XIII. Kryptografia

 • Encrypt, EncryptFile (Update) - wsparcie dla komendy Method
 • PublicKey (Update) - komenda obliczająca klucz publiczny z klucza prywatnego
 • PrivateKey (Update) - komenda konstruująca klucz prywaty ze znanych wartości
 • PrivateKey (Update) - komenda konstruująca klucz prywaty ze znanych wartości

 • DigitalSignature (Update) - wsparcie dla sygnatur RSA

 • GenerateFileSignature - komenda do generowania podpisu cyfrowego pliku

 • VerifyFileSignature - komenda do weryfikowania podpisu cyfrowego pliku

 • SystemCredential - komenda do przechowywania haseł w bezpiecznym magazynie systemu operacyjnego

 • $SystemCredentialStore - zwraca aktualny magazyn danych logowania


XIV. Blockchain

 • BlockchainData – komenda zwracająca obecne informacje o blockchainie ARK

 • BlockchainBlockData – komenda zwracająca obecne informacje bloku w blockchainie ARK

 • BlockchainTransactionData – komenda zwracająca informacje o transakcji ARK

 • BlockchainAddressData – komenda zwracająca informacje o adresie z blockchainu ARK

 • BlockchainTransaction – symboliczna reprezentacja transakcji blockckainu ARK

 • BlockchainTransactionSign – komenda do sygnowania blockchainów ARK kluczem prywatnym

 • BlockchainTransactionSubmit – komenda do przesyłania transakcji wyspecyfikowanej w obiekcie BlockchainTransaction do blockchainu ARK


XV. Zewnętrzne usługi i operacje

 • ExternalEvaluate (update) - wsparcie dla języków Julia, Ruby oraz R
 • WikidataData – komenda uzyskująca dane z punktu końcowego Wikidata SPARQL

 • WikidataSearch – interfejs do API wyszukującego rekordy Wikidata

 • ExternalIdentifier – identyfikator zasobów dla zewnętrznych systemów identyfikatorów

 • $ExternalIdentifierTypes – dostępne zewnętrzne systemy identyfikatorów

 • ExternalStorageObject – reprezentacja pliku na zewnętrznym systemie przechowywania (np. IPFS, Dropbox)

 • ExternalStorageUpload – komenda umieszczająca plik na zewnętrznym serwisie

 • ExternalStorageDownload – komenda pobierająca plik z zewnętrznego serwisu

 • UnionedEntityClass – reprezentuje kombinację wielu klas obiektów

 • IntersectedEntityClass – reprezentuje intersekcję wielu klas obiektów

 • ComplementedEntityClass – reprezentuje zbiór komplementarny wielu klas obiektów

 • MailSearch (update) - cache'owanie wyników dla szybszej pracy
 • MailExecute (update) - dodatkowe operacje IMAP (np. "Upload", "Download")