UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

Nowe funkcje w Mathematica 12.2


 1. Język podstawowy
 2. Obliczenia Matematyczne
 3. Funkcje Matematyczne
 4. Modelowanie równań różniczkowych cząstkowych
 5. Statystyka przestrzenna
 6. Grafika i wizualizacja danych
 7. Obliczenia geometryczne
 8. Obliczenia wideo
 9. Obliczenia graficzne/audio
 10. Uczenie maszynowe i sieci neuronowe
 11. Sekwencje biomolekularne
 12. Interfejs notatnika
 13. Kryptografia
 14. Zewnętrzne usługi i operacjeI. Język podstawowy

 • Confirm – komenda obliczająca wartość wyrażenia, z potwierdzeniem że nie wystąpił błąd obliczeń

 • Enclose – komenda obliczająca wartość wyrażenia, przerywająca je podczas wystąpienia błędu
 • WithCleanup – komenda obliczająca wartość wyrażenia, usuwająca przypisania do zmiennej po wykonaniu obliczeń

 • ArgumentOptions – komenda separująca argumenty pozycyjne i opcjonalne

 • CheckArguments – komenda sprawdzająca, czy liczba argumentów jest poprawna

 • Fold While, Fold While List – nowe konstrukty programistyczne

 • ApplyTo (X//=f) – operacja obliczająca funkcję f i przechowująca x w wyniku

 • Application – reprezentuje formalną aplikację argumentów f do g
 • CombinatorK, CombinatorS – kombinatory fundamentalne
 • RandomGeneratorState – komenda zwracająca stan generatora pseudolosowego

 • ValueQ (update) – możliwość specyfikacji metod ustalenia, czy wartość jest obecna
 • CalendarData – wsparcie dla 37 nowych kalendarzy
 • LeapVariant – komenda zaznaczająca miesiące przestępne, tygodnie przestępne i inne przestępne elementy daty


 • DateSelect – komenda wybierająca daty spełniające zadane kryteria


 • ArrayReduce – komenda redukująca tabelę, wykonując obliczenia na danym wymiarze


II. Obliczenia Matematyczne

 • Solve (update) – przyjmuje teraz opcje Assumptions
 • CylindricalDecompositionFunction – wydajna reprezentacja dekompozycji cylindrycznych

  • AxiomaticTheory (update) – nowe teorie oraz własności
  • AsymptoticExpectation – komenda obliczająca asymptotyczną wartość oczekiwaną wyrażenia

  • AsymptoticProbability – komenda obliczająca asymptotyczne przybliżone prawdopodobieństwo zdarzenia

  • AsymptoticIntegrade (update) – nowe metody, w metoda najszybszego spadku
  • DSolve (update) – nowe wydajne solwery ODE oraz PDE
  • InverseLaplaceTransform (update) – wyższa wydajność oraz wsparcie dla transformaty numerycznej
  • ParametricConvexOptimization – komenda optymalizująca na wszystkich możliwych wartościach parametrów

  • RobustConvexOptimization – optymalizacja, która może być uzyskana dla wszystkich niepewnych wartości parametrów

  • ConvexOptimization – komenda do ogólnej optymalizacji wypukłej

  III. Funkcje Matematyczne

  • FunctionInjective - komenda testująca, czy dana funkcja jest funkcją różnowartościową lub bijekcją

  • FunctionSign - komenda zwracająca znak funkcji dla zadanych argumentów

  • FunctionContinuous - komenda testująca, czy dana funkcja jest jednostajna

  • FunctionDiscontinuities - komenda zwracająca nieciągłości funkcji

  • FunctionSingularites - komenda zwracająca osobliwości funkcji

  • JacobiEpsilon - funcja epsilon Jacobiego

  • JacobiZN - funcja zeta Jacobiego


  IV. Modelowanie równań różniczkowych cząstkowych

  • DiffusionPDETerm - modelowanie dyfuzyjne

  • ConvectionPDETerm - modelowanie konwekcyjne

  • ReactionPDETerm - modelowanie reakcji

  • SourcePDETerm - reprezentacja termy źródła z parametrem f

  • ConservativeConvectionPDETerm - modelowanie konserwatywnej konwekcji

  • DerivativePDETerm - modelowanie pochodnej termy

  • LaplacianPDETerm - reprezentacja termy Laplacjanu

  • PoissonPDEComponent - reprezentacja termy Poissona

  • HelmholtzPDEComponent - reprezentacja termy Helmholtza

  • WavePDEComponent - reprezentacja termy falowej

  • AcousticPDEComponent - modelowanie akustyki w domenie czasu lub częstotliwości

  • HeatTransferPDEComponent - modelowanie rozchodzenia się ciepła

  • MassTransportPDEComponent - modelowanie transportu masy


  V. Statystyka przestrzenna

  • SpatialPointData - komenda do stworzenia i reprezentacji punktu danych przestrzennych wraz z rejonem obserwacji

  • SpatialBinnedPointData - komenda do stworzenia i reprezentacji agregowanych punktów danych przestrzennych wraz z rejonem obserwacji

  • ResourceData - komenda zwracająca pierwotne dane wyspecyfikowanego zasobu

  • RandomPointConfiguration - komenda generująca pseudolosową konfigurację punktów przestrzennych z procesu

  • MeanPointDensity - komenda obliczająca średnią liczbę punktów na powierzchni, objętości itd.

  • PointDensity - komenda przybliżająca funkcję gęstości punktów

  • PointCountDistribution - komenda obliczająca dystrybucję punktów z danego regionu

  • RipleyK - komenda zwracająca oczekiwaną liczbę punktów w zadanej odległości od punktu

  • EmptySpaceF - komenda obliczająca prawdopodobieństwo odnalezienia kolejnego punktu w zadanej odległości od lokacji

  • NearestNeighborG - komenda obliczająca prawdopodobieństwo odnalezienia kolejnego punktu w zadanej odległości od punktu

  • PairCorrelationG - komenda zwracająca korelację funkcji dla danego punktu danych w promieniu r

  • SpacialRandomnessTest - komenda testująca jednorodność dystrybucji danych

  • PointProcessFitTest - komenda testująca, czy zbiór punktów może być modelowany procesem Poissona

  • RandomPointConfiguration - komenda symulująca pseudolosową konfigurację przestrzenną

  • EstimatedPointProcess - komenda estymująca proces parametryczny punktów

  • PoissonPointProcess - reprezentacja homogenicznego procesu punktowego Poissona

  • InhomogenousPoissonPointProcess - reprezentacja niehomogenicznego procesu punktowego Poissona

  • BinomialPointProcess - reprezentacja dwumianowego procesu punktowego

  • HardcorePointProcess - reprezentacja procesu bez interakcji między punktami

  • StraussPointProcess - reprezentacja procesu z ograniczoną interakcją między punktami

  • MaternPointProcess - reprezentacja procesu klastrowego Materna

  • ThomasPointProcess - reprezentacja procesu klastrowego Thomasa


  VI. Grafika i wizualizacja danych

  • RadialAxisPlot – komenda tworząca wykresy wielowymiarowych danych (wykres radarowy)

  • ParallelAxisPlot – komenda tworząca wykresy wielowymiarowych danych (równoległe koordynaty)

  • ArrayPlot3D – komenda tworząca wykresy tabelaryczne 3-go rzędu

  • ComplexArrayPlot – komenda tworząca wykresy tabelaryczne liczb zespolonych

  • PointValuePlot – komenda tworząca wykresy punktowe z wieloma wartościami w punktach

  • SliceVectorPlot3D – nowe opcje, w tym konfiguracji wyglądu
  • LinearGradientFilling – komenda wypełniająca obszar gradientem koloru


  VII. Obliczenia geometryczne

  • ConvexHullRegion - komenda obliczająca otoczkę wypukłą z zadanych punktów lub regionu

  • ConvexRegionQ - komenda testująca, czy dany region jest wypukły

  • TriangulateMesh (update) - wsparcie dla triangulacji ograniczonych i zgodnych
  • PositivelyOrientedPoints - komenda testująca, czy sekwencja punktów jest zorientowana pozytywnie

  • CollinearPoints - komenda testująca, czy sekwencja punktów jest współliniowa

  • GeometricScene (update) - nowy interfejs użytkownika zawierający interaktywność i wiele scen
  • GeometricStep - symboliczna reprezentacja pojedynczego kroku w scenie geometrycznej


  VIII. Obliczenia wideo

  • VideoGenerator – komenda generująca wideo z obrazów, audio lub dowolnych funkcji

  • VideoSplit – komenda rozdzielająca wideo w zadanych punktach

  • VideoIntervals – komenda zwracająca interwały wideo na podstawie zadanych kryteriów

  • GeneratedAssetLocation – komenda zwracająca lokalizację trwałych assetów


  IX. Obliczenia graficzne/audio

  • AnimatedImage – komenda do tworzenia i reprezentacji animowanych obrazów z plików lub listy obrazów

  • FaceRecognize – komenda do rozpoznawania twarzy na grafice na podstawie kilku sampli

  • Audio (update) – optymalizacja GUI, wsparcie dla obiektów lokalnych i chmurowych
  • AudioCapture (update) – zoptymalizowane GUI
  • AudioJoin (update) – wsparcie dla sekwencji obiektów audio

  X. Uczenie maszynowe i sieci neuronowe

  • FunctionLayer – reprezentacja warstwy sieci, z dodatkową funkcją na jej wejściu

  • CompiledLayer – komenda tworząca warstwę sieci z dowolnego kompilowalnego kodu

  • ClassifierMeasurements (update) – panel raportu, wymiary z klasyfikacji oraz kalibracja prawdopodobieństwa
  • FeatureExtraction (update) – wykresy oraz nowe funkcjonalności w dziedzinie czasu

  XI. Sekwencje biomolekularne

  • BioSequence – łańcuch znaków reprezenntujący biomolekuły takie jak np. DNA

  • BioSequenceQ – komenda testująca poprawną sekwencję biomolekularną

  • BioSequenceTranscribe – komenda transkrybująca sekwencję DNA na RNA lub w drugą stronę

  • BioSequenceTranslate – komenda przeprowadzająca translację sekwencji DNA/RNA na peptydy

  • BioSequenceComplement – komenda uzyskująca sekwencję komplementarną sekwencji biologicznej

  • SequenceAlignment (update) – ustalania położenia dwóch sekwencji
  • SmithWatermanSimilarity (update) – zliczanie połączeń w najbliższym lokalnym położeniu
  • NeedlemanWunschSimilarity (update) – zliczanie połączeń w najbliższym globalnym położeniu
  • LongestCommonSequence (update) – odnajdywanie najdłuższej wspólnej sekwencji
  • LongestCommonSequencePositions (update) – odnajdywanie pozycji sekwencji
  • MoleculeDraw – komenda tworząca przedstawienie graficzne molekuły i interpretująca je


  XII. Interfejs notatnika

  • AttachCell – komenda dodająca "pływającą" komórkę w oknie notatnika

  • Canvas – komenda przedstawiająca pole graficzne, wspierające dowolne rysowanie

  • ClickToCopy – komenda tworząca przycisk kopiujący zawartość pola, gdy się na niego kliknie

  • TableView – wsparcie dla nagłówków i wyrównania

  • TemplateBox – wsparcie dla asocjacji i elementów kontrolnych


  XIII. Kryptografia

  • SecurityCertificate - reprezentacja certyfikatu bezpieczeństwa klucza publicznego

  • $CryptographicEllipticCurveNames - lista wspieranych krzywych eliptycznych do generacji kluczy

  • GenerateAsymmetricKeyPair, GenerateDigitalSignature, PrivateKey, PublicKey - wsparcie dla nowych algorytmów krzywych eliptycznych

  XIV. Zewnętrzne usługi i operacje

  • ExternalEvaluate (update) – wbudowane wsparcie baz danych SQL oraz SQL-JDBC
  • DatabinSubmit – komenda dodająca dane do zbioru databin asynchronicznie

  • RemoteBatchSubmit – komenda udostępniająca partię do dostawcy mocy obliczeniowych

  • RemoteBatchMapSubmit – komenda mapująca funkcję na elementach listy

  • RemoteBatchJobObject – symboliczna reprezentacja zdalnych partii zadań

  • RemoteBatchSubmissionEnvironment – symboliczna reprezentacja konfiguracji dostawcy

  • CreateLicenseEntitlement – komenda do tworzenia dostępu do silnika Wolfram Language

  • LicenseEntitlementObject – symboliczna reprezentacja dostępu licencyjnego
  • RemoteEvaluate – komenda do obliczeń na zdalnych maszynach

  • wstpserver – program do zarządzania pulą jąder Wolfram Language dla przychodzących połączeń WSTP